AGM 2018

Stephen Covey skryf: “Accountability breeds responseability.”  Om verantwoording  te doen vereis dat ons moet evalueer, wat ons die  geleentheid bied om te reageer op dit wat  andersins moontlik in ons blindekol sou bly,  en nagelaat sou word tot nadeel van onsselfs  en dit wat aan ons toevertrou is.   In die wete dat ons as gemeente verantwoordbaar staan,  eerstens aan die Here, maar ook aan mekaar, wil ons ‘n kultuur kweek van deurlopende  verantwoordbaarheid, evaluering en verbetering.

Die doel met ons Algemene Jaarvergadering  is om aan die  gemeente terugvoer te gee  van dit wat die Here in die voorafgaande jaar  gedoen het en daardeur aan Hom die eer te  gee wat Hom toekom, asook om verantwoor-ding te doen ten opsigte van dit wat aan ons  toevertrou is.

Klik hier vir AGM Deel 1

Klik hier vir AGM Deel 2

Klik hier vir die 2018 se finansieële state.

2018 Nov AGM.png